Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Kestävän kehityksen ohjelma
Hami/Hamk yhteistyön sekä -hengen parantaminen (tasa-arvoinen campus)
Lähiruoka ja -rehut
Energia ja vesi
Koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito
Turvallisuus oppilaitoksessa (myös ekologinen kestävyys: kemikaalien ympäristöturvallisuus)
Opiskelijahuolto ja oppimisen tuki
Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet (vanha)
Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys (vanha)
Mustialan keke-ryhmä
Audiotinti

Kestävän kehityksen auditointipäivä 19.12.2012. Auditoija Riitta Schwartz Turusta.

Auditointipäivä toteutettiin etukäteen tehdyn auditointisuunnitelman pohjalta. Päivä alkoi aloituskokouksella klo 8.30 ja päättyi palautekeskusteluun klo 14.00 jälkeen.

Auditointiraportti.

Auditoijan vapaamuotoinen palaute

Hämeen ammatti-instituutin pitkä historia luo pohjan myös kestävän kehityksen toiminnalle.

 

Teemojen valinnassa on hyvin huomioitu tämä historia, nykypäivän opiskelijoiden oppilaitokselle asettamat haasteet sekä koneellistumisen mukanaan tuomat vaarat ja energian tarpeet.

 

Oppilaitoksen johto on luonut niin taloudelliset kuin ajallisetkin resurssit kestävän kehityksen toiminnalle. Henkilökunta on aktiivista ja tietoista kestävän kehityksen periaatteista.

 

Pitkä historia ja kokenut ja sitoutunut henkilökunta tuo myös vaaran, että toiminta tukeutuu liikaa muistiin ja totuttuihin tapoihin. Uusia tutkinnon perusteita noudatetaan nyt kolmatta vuotta, eli ensimmäiset opiskelijat valmistuvat niiden mukaan. Nyt olisi hyvä mahdollisuus toteutussuunnitelmien päivityksessä toteuttaa myös kestävän kehityksen oppimispolkua, jonka avulla varmistetaan, että jokainen opiskelija saa riittävät tiedot kestävästä kehityksestä.

 

Opiskelijahuolto ja muu oppimisen tuki on tärkeä teema, koska opiskelijat asuvat viikot oppilaitoksen alueella. Oppilaitos on nostanut teemaan liittyen hyviä kehittämiskohteita kuten HOPS- ja HOJKS- käytänteet.

 

Turvallisuus oppilaitoksessa teeman toteutus toimii hyvin pienryhmissä, jolloin opiskelijoita opastetaan, seurataan ja ohjataan tarpeen mukaan. Koska opiskelijoilla on poissaloja ja henkilökunta saattaa vaihtua olisiko kuitenkin tarpeellista laatia yhteinen perehdyttämislomake jokaisen tiedonsaannin varmistamiseksi, nykyisin henkilökunnalla olevien omien muistiinpanojen tueksi.

 

Oppilaitos on ottanut hyvin käyttöön sähköisen median ja toimii aktiivisesti virtuaalikylässä. Virtuaalikylä on hyvä työkalu tehdä yhteistyötä muiden saman alan oppilaitosten kanssa. Virtuaalikylän voisi käyttää enemmänkin kestävään kehitykseen liittyvästä toiminnasta kertomiseen. Nyt sieltä löytyy jo hyviä opiskelijoiden tekemiä töitä.

 

 

Oppilaitoksella on paljon sidosryhmiä, joiden kanssa se toimii aktiivisesti. Tiivis yhteistyö Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja opettajien kanssa alkaen yhteisestä sulanmaan -moduulista luo hyvän pohjan työlle.

 

Opiskelijat ovat mukana vierailuilla, messuilla ja luennoilla. Miten sidosryhmiltä saatua kestävän kehityksen tietoa voitaisiin enemmän hyödyntää opetuksessa ja vastaavasti sidosryhmille tiedottaa enemmän oppilaitoksen kestävän kehityksen toiminnasta on miettimisen arvoinen asia.

 

Kestävän kehityksen ohjelmaa on jo kehitetty lisäämällä aikatauluja ja vastuuhenkilöitä. Ohjelmaan voisi lisätä vielä enemmän mittareita ja sitä kautta työkaluja seuraavan ohjelman laadintaa varten. Seuraavassa kestävän kehityksen ohjelmassa tulisi myös olla yksi uusi teema samalla kun vanhoja teemoja viedään eteenpäin.

 

Hyvää jatkoa toiminnallenne.


Harjoitusauditointi

Harjoitusauditointi pidettiin 9.11.2010. Se oli osa SYKLIn järjestämää auditoijakoulutusta, jossa koulutukseen osallistuneet tekivät harjoitusauditointeja toistensa oppilaitoksissa.

Audiotointisuunnitelma , jonka saimme etukäteen ja jonka perusteella nimesimme ne henkilöt, joiden pitää olla auditointitilaisuudessa paikalla.

Tehdyt itsearvioinnit, jotka lähetettiin auditoijille etukäteen tutustuttavaksi. 
Suunnittelu
Jäte-teema
Kulttuuri-teemasta ei ole vielä täytetty itsearviointilomaketta. Sitä arvioitiin teemajulisteen pohjalta.

Auditointipäivä alkoi aamulla kello 9 ja eteni auditointisuunnitelman mukaan. Harjoitusauditointi on hyödyllinen kokemus ennen varsinaista auditointia
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2020