AC-kokous 31.3.2017 klo 13

AC-kokous 31.3.2017 klo 13,  Muistio 31.3.2017 (pdf)

MUISTIO 3.4.2017

Luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka -yhteishanke Kehittämistiimien 4. AC-kokous
Aika: 31.3.2017 klo 13-14
Paikka: Vituaalikylän AC-huone https://connect.funet.fi/hamkvirtuaalikyla/ Läsnä: Mari Rajamäki, JAMI

Erkki Kemppi, Novida
Teemu Miettinen, Potkukelkka.com Kirsi Lähde, HAMI (muistion laatija)

Asialista

 •   Kehittämistiimien katsaukset: mitä tiimeissä tapahtuu? seuraavat stepit ym.
 •   Syntyvien materiaalien kerääminen Virtuaalikylän -sivuille
 •   Farmari 14.6.-17.6.
 •   Muut asiat

1. Kehittämistiimien tilannekatsaukset:

Tiimien etenemisestä tarkemmin kehittämistiimien omilla sivuilla www.virtuaali.info Maatalousteknologia (POKE, YSAO, Ruukki, JAMI, SEDU, YA)

 Seuraava kokoontuminen 4.4.
Eläintenhoito (YSAO, Ruukki, PKKY, Ahlman, JAMI, KAO, SEDU, POKE, Hevosopisto, HAMI, Optima)

 Seuraavat kokoontumiset 5.4. ja 8.5 GreenCare (JAMI, POKE, HAMI, KEUDA)

 Seuraavat kokoontumiset 18.4. ja 19.4. kokoontuminen paikan päällä Kurejoella, pilotoidaan aistipuutarhapolkua

Kasvituotanto (Novida, POKE, KAO, SEDU, KEUDA)
 Seuraava kokoontuminen huhtikuun puolivälissä 12.4. Hankkeen kaikki osatoteuttajat ovat mukana kehittämistiimeissä.

2. Syntyvät materiaalit / tulokset Virtuaalikylän – sivuille www.virtuaali.info

Päädyttiin siihen, että hyödynnetään tilojen sivuja materiaalien keruupaikkoina ja lisätään hankkeen sivuille oma tulokset koostava välilehti ”Hankkeen tulokset”, johon kerätään linkit tilojen sivuille lisättyihin hankeen materiaaleihin.

MUISTIO 3.4.2017

Teemu työstää ohjeistavan videomateriaalin 5.4. mennessä, miten tilojen sivuille materiaalia lisätään.

Tiloille on omat käyttäjätunnukset, joiden avulla pääsee lisäämään materiaalia tilan sivuille. Kirsi lähettää tilojen tunnukset tiiminvetäjien kautta Teemun työstämän ohjeistavan videomateriaalin yhteydessä.

Keskusteltiin siitä, että isoja muutoksia Virtuaalikyläympäristön rakenteeseen ei pystytä tämän hankkeen puitteissa toteuttamaan > uuden hankkeen idea: Virtuaalikylä on ”oppiareena” eli verkkomedia.

 1. Seinäjoen Farmari 2017 – messut 14.6.-17.6.
  •   Kustannus- / aikataulukooste Farmari 2017 – messuille osallistumisesta lähetetty s-posti 21.3.2017 kehittämistiiminvetäjille. Selvittelyn pohjalta päädyttiin siihen, että ei osallistuta messuille hankkeen omalla osastolla, koska messuja ei ole varsinaisesti budjetoitu osatoteuttajien kustannusarvioihin hankkeen hakuvaiheessa.
  •   Kirsi laatii hankkeesta A4-esitteen, jota voidaan tulostaa ja jakaa messuilla hankkeessa mukana olevien osallistuvien oppilaitosten osastoilla mm. JAMI osallistuu Farmariin oppilaitoksena.
 2. Muut asiat
  •   OPH:n uutta logoa pitää käyttää heidän rahoittamissa hankkeissa.
  •   Hankkeen päätyttyä Opetushallituksen hyvät käytännöt –portaaliin

   https://hyvatkaytannot.oph.fi/etusivu/ hankkeessa syntyneen hyvän käytännön / teeman esittely; pidetään asia mielessä!

   Seuraava kehittämistiimien kokous Virtuaalikylän AC-huoneessa 20.4.2017 klo 14.30 Kokouskutsu lähetetään s-postilla.