Eettinen hoito
Lajinmukainen hoito
Tilavierailut
Haastattelut
Valokuva-albumi
Videot
Blogit
 

Eläinsuojelulaki

Ammattietiikka

Hyvä hoitaja

Jalostuksen etiikka

Eläimen stressi

Mikä ihmeen etiikka?

Etiikka on ikivanha sana, joka johtaa aina muinaiseen Kreikkaan asti. Etiikka on asiana laaja ja monitahoinen, sillä sen avulla pyritään vastaamaan kysymyksiin mikä on oikein ja mikä väärin. Myös jokaisella ammatilla on oma etiikkansa eli yhteisesti sovittu tapa toimia ammatissa.

Ammattietiikka on siis niitä periaatteita, sääntöjä, arvoja ja tapoja, joita jokaisen tulisi noudattaa omassa ammatissaan. Maatalousalan perustutkinnon ammattietiikaksi määritellään mm. tehtyjen sopimusten mukaan toimiminen, puhtaiden, terveellisten ja turvallisten tuotteiden ja palvelujen tuottaminen, ihmisen, luonnon ja eläinten hyvinvointi sekä maaseudun elinvoimaisuuden edistäminen.

Monelle ammattialalle on tehty omat eettiset säännöt, jotka määrittelevät ammatissa toimimista. Niiden tarkoitus on toisaalta toimia apukeinoina tilanteissa, joissa työntekijä joutuu käyttämään harkintaansa ratkaistessaan ammattinsa eettisiä ongelmia. Toisaalta eettiset säännöt voivat olla ammattia määrittäviä, jolloin ne kertovat ammatin tarkoituksen ja määrittävät ammattilaiselle, mihin arvoihin ja velvoitteisiin tämän ammatti perustuu.

Tuotantoeläinten hoitajille ei ole olemassa erikseen laadittuja eettisiä sääntöjä. Maatalousalan perustutkinnon sisällöstä voidaan kuitenkin nostaa esille seuraavanlaisia ohjeita ja sääntöjä, joita valmistuvan opiskelijan tulisi noudattaa.

  1. Hoida eläimiä vastuuntuntoisesti ja huolehdi sekä eläinten että ihmisten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.
  2. Noudata työssäsi voimassaolevaa eläinsuojelulainsäädäntöä ja vältä aiheuttamasta eläimille kipua ja hätääntymistä.
  3. Ota eläimiä hoitaessasi huomioon eläinten lajityypillinen käyttäytyminen ja sovella tietoa kaikissa tekemissäsi hoitotoimenpiteissä.
  4. Tarkkaile ja arvioi työskennellessäsi eläinten hyvinvointia, koneiden ja laitteiden kuntoa sekä rakennusten olosuhteita.
  5. Ennaltaehkäise tarttuvia eläintauteja ja tapaturmia oikeilla työskentelyrutiineilla.
  6. Kehitä koko ajan osaamistasi eläintenhoitajana ja kartuta tietomäärääsi hoitamastasi eläinlajista.
  7. Pohdi eläintenhoitoon liittyviä eettisiä kysymyksiä ja perustele tekemiäsi valintoja itsellesi. Näin pystyt perustelemaan niitä myös muille.
  8. Toimi työssäsi avoimesti ja rehellisesti sekä muuta työyhteisöä että kuluttajia kohtaan
Lähteet:
Opetushallitus 2009. Maatalousalan perustutkinnon ammatilliset perusteet (29/011/2009)
Räikkä, J. 1995. Hyvä ammattilainen. 

Tehtävä
Tee Sophia-etiikkatesti
ja selvitä, kenen suuren ajattelijan ajatuksia mielipiteesi muistuttavat. Vastasit testissä erilaisiin etiikkaa käsitteleviin väittämiin. Myös maatalousalalla on eettisiä kysymyksiä, joista erilaisilla ihmisryhmillä on erilaisia mielipiteitä. Pohtikaa ryhmässä (tai yksin) seuraavaa eläintenhoitoon liittyvää eettistä kysymystä:

 ”Eläinsuojelulaissa sanotaan, ettei eläin saisi joutua kokemaan tarpeetonta kipua. Mitä on mielestänne tarpeellinen kipu ja mitä tarpeeton kipu? Missä tilanteissa kivun tuottaminen eläimelle on oikein?”

Mitkä asiat vaikuttavat päätöksiinne ja pääsittekö ryhmässänne yksimielisyyteen?