Eettinen hoito
Lajinmukainen hoito
Tilavierailut
Haastattelut
Valokuva-albumi
Videot
Blogit
 

Eläinsuojelulaki

Ammattietiikka

Hyvä hoitaja

Jalostuksen etiikka

Eläimen stressi

Hyvä hoitaja

Eläinsuojelulaki ohjaa hoitamaan tuotantoeläimiä niiden hyvinvointia edistävästi. Kuitenkaan kaikkia eläinlajille tyypillisiä tarpeita ei voida kirjata eläinsuojelulakiin eikä niille voi asettaa helppoja mittareita. Hoitajan ammattitaito on tärkein yksittäinen eläinten hyvinvointiin vaikuttava tekijä ja hyvä hoitajasuhde on yksi eläinten tärkeimmistä tarpeista.

Tutkimusten mukaan eläintenhoitajan asenne ja käyttäytyminen eläimiä kohtaan vaikuttaa suoraan eläinten hyvinvointiin, käyttäytymiseen ja tuotokseen. Hoitajan asenteella on myös vaikutusta hoitajan omaan työhyvinvointiin, työmotivaatioon ja haluun oppia uutta. Hoitaja, jolla on positiivinen asenne työhönsä ja halu ymmärtää eläinten käytöstä voi tutkimusten mukaan paremmin työssään ja haluaa kehittyä ammatillisesti. Lisäksi eläimet käyttäytyvät hyvää hoitajaa kohtaan rauhallisemmin ja ennalta-arvattavammin, mistä seuraa positiivisia hoitaja-eläin – kohtaamisia. Tämä parantaa sekä eläinten hyvinvointia että helpottaa eläintenhoitajan työtä. Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että tiloilla, joissa tuotantoeläimiä kohdeltiin hyvin, myös taloudellinen tulos oli parempi. Esimerkiksi sikatiloilla, joissa panostettiin eläinten hyvään kohteluun, porsaskuolleisuus oli selvästi alhaisempi verrattuna niihin tiloihin jotka eivät panostaneet yhtä voimakkaasti eläinten hyvinvointiin.

Hyvän ihmisen ja eläimen välisen suhteen tunnusmerkkejä:

·        Eläin ei pakene hoitajaa

·        Eläin tulee vapaaehtoisesti hoitajan luo

·        Eläin ei ole säikky hoitajan läsnä ollessa

·        Hoitaja koskettelee (harjaa, rapsuttaa, silittää jne.) eläintä aina tilaisuuden tullen

·        Hoitaja puhuu eläimelle ja eläimen kanssa

·        Eläimen ollessa rasitustilassa (kuten lehmä poikimassa) hoitaja antaa erityishuomiota

·        Hoitaja on eläinlauman johtaja, mutta voi olla muussakin roolissa kuten korvike-emo

Hyvän hoitajan ominaisuuksia:Lähteet: