Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Ilmakuvalinkit
Kyttälännyppylä
Vartiavuori
Mustialanlammi
Mustialan lämpökeskus
Vesistöjensuojelu
Raikonmäki

Raikonmäki - luonnonmonimuotoisuuskartoituksen seurantakohde

Raikonmäen kalliokedon alueelta valittiin seurantaruudun sijainniksi kohde, jonka kasvillisuus edusti kedon huomionarvoisimpien ketolajien lisäksi rehevämpää heinikkoa. Ruudun lajisto oli suppein kaikista tutkimuksen seurantaruuduista käsittäessään ainoastaan 7 lajia. Perinnebiotooppien indikaattorilajit ahomansikka ja keltamatara kasvoivat kohteessa runsaana ketolajeihin kuuluvan mäkitervakon kanssa. Metsälauha ja muinaistulokkaaksi luokiteltava koiranheinä kasvoivat vallitsevina lajeina ruudun rehevämmässä osassa. Yksilöiden ja lajien välisen jakauman voidaan kuitenkin sanoa olevan melko tasainen. 94 % putkilokasvien peittävyydestä koostui 70 % lajeista.


Raikonmäen kallioketo vaihettuu heinäiseksi alarinteessä

 

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021